English
Ana Sayfa
Hakk�m�zda
�r�nlerimiz
Referanslar
Servis
Online E-Mail
Detayl� ileti�im bilgileri i�in l�tfen t�klay�n.
Sertifikalar

 

Yeni ��birli�ine Davet

 
vin�

Bayursan vin�, �stanbul'da 30 y�l� a�an bir s�redir monoray vin�, tek ve �ift kiri�li gezer k�pr�l� vin�ler, portal vin�, k�pr� y�r�y�� (y�r�tme) ba�l�klar�, a��r tonajl� tersane vinci, gemi makina dairesi vinci, elektrik santralleri vin�leri, ceraskal, elektroplanga, kald�rma makinalar�, vin� ekipmanlar�, komponent ve aksesuarlar�, enerji al�m sistemleri (kapal� bara, busbar, korni� ve yass� kablo arabalar�) bayrak vin� (pergel vin�), y�k asans�rleri �reten, konusunda lider ve uzman bir vin� firmas�d�r.

Bayursan bug�n, 3500m2'si kapal� alan ve 1000m2'si a��k alan olmak �zere, toplam 4500m2 �zerindeki kendisine ait vin� �retim alan�na sahiptir. (...)

   Class Royal Kald�rma Makineleri

T�B�TAK'tan Bayursan'a 2 �d�l Birden

Yan yana hollerde �al��an gezer k�pr� vinci kancalar�n�n birbirlerinin �al��ma sahas�na girerek en �st seviyeden mal transferi ve bu alanda olu�abilecek montaj i�lerini birlikte yap�labilmeleri i�in geli�tirilen proje T�B�TAK taraf�ndan en y�ksek seviyeden kar��l�ks�z �d�le lay�k g�r�lm��t�r. (...) (di�er duyurular...)


CR SER�S� KALDIRMA �N�TELER�

Firmam�z; kendi projesi olan, CR (Class Royal) serisi olarak adland�r�lan, marka tescilli ve 63,000 kg kapasiteye kadar standart kald�rma �niteleri �retmektedir. Bu makineler AR-GE ekibimizce ileri d�zeylere geli�tirilmi� ve T�rkiye'de patentleri al�nm�� teknik �zelliklere sahiptirler. CR serisi kald�rma gruplar�, ba�l�ca �� ana grupta ve alt� farkl� ebatta �retilmektedir. (...)

En iyi g�r�n�m i�in:
Internet Explorer 5.5 ve �zeri +
1024 x 768 ��z�n�rl�k gerektirir.
 

U SER�S� KALDIRMA �N�TELER�

Bayursan, genellikle orta ve a��r tonajlarda kullan�lmak �zere "U Serisi" olarak adland�r�lan kald�rma �niteleri de �retmektedir. "U Serisi" kald�rma �nitelerindeki en belirgin ortak �zellik halat tamburunun ikiz tip (twin drum) olmas�d�r. Tamburun sa��ndan ve solundan simetrik �ekilde sarkan halatlar, kancan�n her zaman d��ey bir �izgi �zerinde a�a��-yukar� hareket etmesini sa�lar. Bu sayede sa� sol yataklara ve �zerinde �al��t�klar� k�pr� kiri�lerine her zaman e�it y�k bindirirler. Kullan�mlar� daha rahat ve hassast�r (...)

A��r tonaj U Serisi Kald�rma �niteleri

MOD�LER Y�R�TME S�STEMLER�

Minimum �125 mm �elik tekerlekten �500 mm tekerle�e kadar basma �ap�nda �retilen, motorlu veya motorsuz olan, standart ve opsiyonel aksesuarlar ile sunulan �elik kaportal� y�r�y�� aparatlar�d�r.

Sistem, �zelli�i sayesinde monte edildi�i yerden �ok kolay s�k�l�p ��kar�labilmekte veya tak�labilmekte, yani montaj veya demontaj� kolayl�kla yap�labilmektedir. Mod�ler y�r�y�� sistemleri, mevcut ��z�mlerden daha iyi bir performans sunar ve dinamik y�k testleri sonucu kan�tlanm�� olarak daha az bak�m gerektirir.

Seri imalat uygulamalar�ndaki ekonomik avantajlara ek olarak aparatlar�n sa�lam dizayn�, kompakt konstr�ksiyonu, bak�mdaki kolayl��� ve g�venirlili�i aparatlar�n tercih edilme sebeplerindendir.

Bayursan, patentli Mod�ler Y�r�y�� Aparatlar� ile sanayide kullan�lan hareketli makinelerin, mekanizmalar�n ve ekipmanlar�n y�r�y�� sistemlerinin yap�s�na mod�ler ve pratik ��z�mler getirmi�tir.(...)

Gezer K�pr� Vin�leri Portal Vin�ler Ta��ma-Nakliye Sistemleri Konvey�rler
 
Depolama Makineleri Kald�rma Platformlar� Hareketli �at�lar  

V�N� TIRMANMA (KRAMAYER) APARATI

Yoku� ��kan veya yoku� inen monoray vin�ler ve gezer k�pr� vin�lerine tak�larak vin�lere yoku� ��kma, t�rmanma, rampa ��kma ve inme kabiliyeti veren kramayer aparatlar� y�k ve konteyner gemileri makine dairelerinde, y�kleme ve bo�altma sahalar�ndaki kot fark� olan yerlerde pratik bir �ekilde monte edilerek �al���r. Bu �ekilde t�rmanan vin�ler kaymaz, emniyetli bir �ekilde y�klemeyi garanti eder.


�ZEL PROJE V�N�LER�

Bayursan olarak s�per a��r tonajlarda veya �zel olarak talep edilen i�levsel fonsiyonlara sahip �zel tasar�m proje vin�leri de �retmekteyiz.

�zel tasar�m proje vin�leri

30 seneyi a�an tecr�bemiz ve �zel tasar�mlar�m�z�n sonucunda bug�n, Klass Royal (CR) serisi, CE sertifikal� ve patentli �zelliklerle donat�lm�� ve �e�itli versiyonlar�yla yeni nesil kald�rma makinalar�m�z ile m��terilerimizin hizmetindeyiz.

�deal Bir Vin� Al��veri�i

Webmasterwww.bayursan.com.tr